Loading...
Skip to main content
TỜ KHAI
(Đề nghị xác nhận nhân thân
cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu)
A. Thông tin người đề nghị:
Đề nghị nhập địa chỉ cư trú
B. Thông tin về thân nhân ở nước ngoài bị mất hộ chiếu:
Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh
Địa chỉ ở nước ngoài
Mã xác thực