Loading...
Skip to main content
Tải tờ khai đăng ký offline
TỜ KHAI ĐIỆN TỬ
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
Đề nghị nhập địa chỉ thường trú
Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu nếu có thì chọn mục này
Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký
Mã xác thực