Loading...
Skip to main content
TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
Đề nghị nhập địa chỉ đăng ký thường trú
Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký
Mã xác thực